• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 5. Samenstelling teams

5.1 Samenstelling teams

5.1.1 Selectieteams
De selectieteams van Sarto worden samengesteld op basis van voetbalkwaliteiten (zie dit document).

5.1.2 Niet-selectieteams
Bij samenstelling van niet-selectieteams spelen voetbalkwaliteiten in principe geen rol. Het is niet de bedoeling de sterkste spelers bij elkaar in te delen, omdat dat kan leiden tot de onwenselijke situatie dat teams ontstaan met uitsluitend ‘zwakkere’ spelers. Bovendien acht Sarto het voor niet-selectieteams – om een optimale leeromgeving te creëren – wenselijk dat ze bestaan uit ‘sterkere’ en ‘zwakkere’ spelers. Dat wil niet zeggen dat bij de samenstelling van niet-selectieteams helemaal geen rekening moet worden gehouden met voetbalkwaliteiten. Om te voorkomen dat spelers geen plezier aan het voetbal beleven, omdat ze ver boven of onder het gemiddelde niveau van het team zitten, moeten hele grote verschillen in voetbalkwaliteiten worden voorkomen (in dat licht moet bij samenstelling van niet-selectieteams specifiek aandacht worden besteed aan spelers die net niet tot de selectie zijn doorgedrongen of spelers die uit de selectie zijn ‘gevallen’).
Als (ouders van) spelers of teamleiders bij aanvang of gedurende het seizoen om plaatsing in een bepaald team vragen of om overplaatsing van een speler om reden van grote verschillen in voetbalkwaliteiten/vaardigheden, dient daarmee zorgvuldig omgegaan te worden. Een beslissing daarover wordt genomen door de leeftijdscoördinator, na overleg met betrokken spelers, ouders en teamleiders en eventueel de jeugdvoorzitter.

Samenstelling van niet-selectieteams gebeurt door en is de verantwoordelijkheid van leeftijdscoördinatoren en gebeurt op basis van de volgende criteria:

 1. bestaande teams zoveel mogelijk bij elkaar houden (tenzij spelers uitdrukkelijk hebben aangegeven een volgend seizoen bij een ander team ingedeeld te willen worden);
 2. zo veel mogelijk voldoen aan verzoeken om bij vriend(innet)jes ingedeeld te worden;
 3. spelers binnen een team zoveel als mogelijk van hetzelfde geboortejaar en binnen teams geen grotere leeftijdsverschillen dan één tot anderhalf jaar;
 4. JO7-teams hebben minimaal 6 spelers en maximaal 7 spelers
 5. JO8, JO9 en JO10-teams hebben minimaal 8 spelers en maximaal 9 spelers;
 6. JO11 en JO12-teams hebben minimaal 10 spelers en maximaal 12 spelers;
 7. JO13 tot en met JO19-teams hebben in principe minimaal 14 spelers en maximaal 16 spelers.

Uitsluitend de leeftijdscoördinator doet uitspraken over besluiten en toezeggingen over de samenstelling van niet-selectieteams en over deelname van nieuwe leden aan trainingen/wedstrijden richting spelers en ouders. Bij vragen van spelers/ouders daarover en over deelname aan trainingen/wedstrijden wordt altijd verwezen naar de betreffende leeftijdscoördinator.

Ten aanzien van de samenstelling van teams gelden voorts de volgende regels/afspraken:

 • In de JO7, JO8, JO9 en JO10-categorie wordt in niet-selectieteams in principe niet gewerkt met een vaste keeper. Spelers keepen bij toerbeurt. Ook bij de eerstejaars JO11-spelers ontmoedigt Sarto het werken met een vaste keeper. Wel kan ervoor gekozen worden twee spelers om toerbeurt te laten keepen. Pas bij de 2e-jaars JO11-spelers wordt, als spelers dat willen, gewerkt met een vaste keeper.
 • In de JO7, JO8, JO9 en JO10-categorie wordt ook niet gewerkt met spelers op een vaste plek in het team, omdat het leerzaam is meerdere plekken te bezetten.
 • Bij niet-selectieteams moeten spelers over het hele seizoen evenveel speeltijd krijgen, liefst door wissels tijdens een wedstrijd. Bij selectieteams (behalve JO19-1) moeten spelers over het hele jaar tenminste 60% speeltijd krijgen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als spelers geblesseerd zijn, trainingen (stelselmatig) missen, te laten komen bij trainingen/wedstrijden, onsportief en ander ongewenst gedrag vertonen.
 • Bij hoge uitzondering kan een speler in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Te denken valt aan uitzonderlijke kwaliteiten of spelerstekort bij die hogere categorie. Bij indeling in een lagere leeftijdscategorie volgt Sarto de richtlijnen over dispensatiespelers van de KNVB.
 • Het kan voorkomen dat tijdens het seizoen blijkt dat een speler te weinig weerstand ondervindt in trainingen en wedstrijden. Of dat een speler tijdens trainingen en wedstrijden ver onder het niveau van zijn/haar medespelers blijft. Dan kan overwogen worden de speler in een ander team te plaatsen. Bij niet-selectiespelers/teams kan een beslissing tot overplaatsing naar een ander niet-selectieteam tijdens het seizoen alleen bij hoge uitzondering en onder de volgende voorwaarden worden genomen:
  • Trainer en leider van de speler moeten beiden van mening zijn dat de speler structureel dusdanig ver boven of onder het niveau van zijn team functioneert, dat niet langer sprake is van een optimale omgeving voor de ontwikkeling van de speler en de speler geen plezier meer beleeft aan het voetbal.
  • De betreffende speler (en zijn/haar ouders/verzorgers) moeten de uitdrukkelijke wens hebben tot overplaatsing van de speler, omdat de speler niet langer plezier in voetbal heeft.
  • Voor niet-selectiespelers ligt de beslissing tot overplaatsing bij de leeftijdscoördinator, na voorafgaand overleg met speler en ouders en de leiders van de betrokken teams (eigen en nieuw team);
  • Eventuele overplaatsing mag niet leiden tot overschrijding van het maximum aantal spelers van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt. Is daarvan wel sprake, dan zal een speler van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt en diens ouders/verzorgers bereid moeten zijn naar het team waaruit de speler vertrekt over te stappen. Van een gedwongen overstap van een speler van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt, mag echter geen sprake zijn.
  • Voor de voorwaarden en procedure voor overplaatsing van selectiespelers naar hoger of lager selectieteam of verwijdering uit de selectie, zie hoofdstuk 6.

5.2 Kinderen in de JO7 en JO9-categorie op de wachtlijst
Sarto mag zich verheugen in een grote belangstelling. Helaas kan dit ertoe leiden dat kinderen niet in een team kunnen gaan spelen, omdat de teams ‘vol’ zitten en er geen plek is voor meer teams. Sarto organiseert voor kinderen in de JO7, JO8 en JO9-categorie die op de wachtlijst staan (en zich ingeschreven hebben en inschrijfgeld betaald hebben) en in het betreffende kalenderjaar 6 jaar of ouder zijn (of worden) iedere woensdagmiddag een training van een uur door een Sarto-trainer, mits er minstens 12 kinderen op de wachtlijst staan. Deelname aan deze training is gratis. Kinderen dienen zelf voor sportkleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers te zorgen. Vóór en na de training kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.

5.3 Overgang van junioren naar senioren
Junioren die naar de senioren over moeten gaan, vormen een kwetsbare groep. De ervaring leert dat in die leeftijdsgroep het risico op afhaken relatief groot is. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen en dergelijke spelers te behouden voor de vereniging, worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Dergelijke spelers vóór de daadwerkelijke overgang de kans geven tot meetrainen met de senioren;
 • Dergelijke spelers bij voorkeur in groepjes (met vrienden) naar de senioren over laten gaan;
 • Het laten meespelen van (in het bijzonder 2e-jaars) JO19-junioren in seniorenwedstrijden;
 • Junioren in met name de JO17- en JO19-categorie inschakelen bij activiteiten binnen Sarto (als trainer of assistent-trainer van jeugdteams, leider van een pupillenteam, scheidsrechter bij jeugdteams, et cetera).