• darkblurbg

Contributiereglement 2024/2025

Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2024/2025 is ten opzichte van het seizoen ervoor verhoogd voor alle actieve spelers. Voor het seizoen 2024/2025 gelden de volgende bedragen:

Categorie

Per jaar

Per half jaar

Senioren (m/v) voor 2006

€ 230,00

2x € 117,50

Jeugd (m/v) 2006 t/m 2018

€ 175,00

2x € 90,00

G-spelers (m/v) senior voor 2006

€ 172,50

2x € 88,75

G-spelers (m/v) junior vanaf 2006

€ 131,00

2x € 68,00

Kabouters

€ 40,-

Niet mogelijk

Heren 45+

€ 30,-

Niet mogelijk

Rustende leden

€ 60,-

Niet mogelijk

Leiders / trainers / commissieleden *

€ 12,50

Niet mogelijk

Selectie-toeslag

€ 30,-

Niet mogelijk

  • * De contributie voor leiders, trainers en commissieleden dient ter dekking van de administratiekosten die de KNVB in rekening brengt per geregistreerd lid. Dit bedrag wordt door Sarto betaald en als 100% korting op de contributie door Sarto verrekend.
  • Automatische incasso van de contributie vindt eind september van elk seizoen plaats. Voor deelbetalers vindt eind januari van elk seizoen de tweede automatische incasso plaats.
  • Wordt de betaling gestorneerd (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo) betaal dan zelf het bedrag zo spoedig mogelijk op het op de toegestuurde factuur aangegeven rekeningnummer en wel uiterlijk op 1 november van hetzelfde jaar; bij betaling na 1 november is € 10,- extra verschuldigd en is een niet-betalend lid niet meer speelgerechtigd tot de betaling is voldaan; indien geen machtiging is verleend en heeft een lid op 1 oktober niet betaald, dan geldt ook een verhoging van € 10,-.
  • Je ontvangt bij een stornering een mail van de penningmeester; reageer daar zo snel mogelijk op door te betalen of te berichten wanneer betaling plaats zal vinden.
  • Spelers uit selectie-elftallen en zijn de vermelde toeslag verschuldigd voor de beschikbaarstelling en bewassing van tenues, uitzonderingen zijn niet mogelijk.
  • Er is eenmalig een inschrijfgeld van € 35,- verschuldigd voor de categorieën Senioren (m/v) en Jeugd (m/v). Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB en inschrijving bij Sarto. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.

Meerdere leden in één gezin
Indien meerdere leden uit één gezin lid zijn van Sarto, en op één adres wonen, wordt vanaf het 3e lid een korting verleend van 50% op het (de) laagste contributiebedrag(en). Bij deze kortingsregeling geldt dat kabouters, Heren 45+, rustende leden, begunstigers, leiders, trainers, commissieleden, ereleden en leden van verdienste niet meetellen.

Ereleden
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Rustende leden
Rustende leden zijn leden die binnen Sarto niet actief de voetbalsport beoefenen. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen Sarto (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker paviljoen etc.). Rustende leden kunnen kiezen of zij lid willen blijven van de KNVB. Wordt gekozen voor een lidmaatschap van de KNVB dan draagt Sarto ook voor dit rustend lid administratiekosten af. Indien men geen lid van de KNVB wenst te blijven, wordt men aangemerkt als begunstiger.

Begunstigers
Begunstigers zijn geen lid van de KNVB en hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Sarto draagt derhalve voor hen geen administratiekosten af. Een begunstiger betaalt jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage. Zie ook de Club van 100 op deze pagina.

Teamrestitutie grote seniorenteams
In het huidige tijdsgewricht kunnen en willen niet alle seniorenleden wekelijks voetballen. Dat sluit niet helemaal aan bij de manier waarop (competitie)voetbal door de KNVB georganiseerd wordt maar er zijn, beperkt, wel mogelijkheden om hierin tegemoet te komen.
Sommige overige seniorenteams bestaan bewust uit veel spelers die (zelf georganiseerd) bij toerbeurt deel uitmaken van het team dat een wedstrijd speelt. Sarto meent dat een overig seniorenteam standaard uit 16 tot 20 spelers moet bestaan. Bovenbedoelde teams hebben bewust meer spelers om het toerbeurtsysteem te laten werken.
Spelers die op die manier niet wekelijks spelen dienen wel de volledige contributie te betalen. Om deze spelers hierin enigszins tegemoet te komen kent Sarto de teamrestitutie voor seniorenteams groter dan 20 spelers.

Voor het aantal spelers boven de drempelwaarde van 20 en onder de plafondwaarde van 26 (dus voor minimaal 1 en maximaal 5 spelers) dat in een overig seniorenteam zit wordt de helft van het contributiebedrag aan het betreffende team teruggeven. Het team kan zelf bepalen hoe dat bedrag wordt besteed, ook op dat punt is het team zelf organiserend. Dit bedrag wordt na de tweede contributierun (eind januari) uitbetaald, alleen wanneer alle leden van het team de volledige contributie voor senioren hebben voldaan. Rustende leden, trainingsleden en kaderleden tellen hierbij niet mee.
Deze restitutie is enkel bestemd voor overige seniorenteams (Sarto 3 en hoger en Vrouwen 1 en hoger, waarvoor over een heel seizoen de volledige contributie is betaald; de leeftijdgebonden teams (bijvoorbeeld VR 30+ of HR 45+) zijn hiervan uitgesloten).

Betaling contributie
Het is uitsluitend mogelijk de contributie te betalen via het afgeven van een incassomachtiging. Met een machtiging wordt Sarto gemachtigd om de contributie op 28 september van elk jaar te incasseren. De machtiging vul je in op het online-inschrijfformulier (eventueel op het papieren inschrijfformulier). Uiteraard vervalt de machtiging bij (tijdige) opzegging. Per gezin is 1 machtiging voldoende als alle contributie van dezelfde rekening kan worden afgeschreven.

Het is het mogelijk om in 2 termijnen te betalen; de 1e termijn (de helft van de verschuldigde contributie) wordt in dat geval rond 28 september door de penningmeester afgeschreven. De 2e termijn (de helft van de contributie) wordt rond 28 januari afgeschreven. Men betaalt € 5 per seizoen extra bij betaling in 2 termijnen.

Beëindiging lidmaatschap
Voor meer informatie over het beëindigen van je lidmaatschap kun je deze pagina bezoeken.

Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

Gegevens wijzigen?
Heb je een nieuw telefoonnummer, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie. Klik hier voor het mutatieformulier en mail dit ingevuld naar ledenadministratie@rksvsarto.nl.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media