• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 4. Normen en waarden

4.1 Algemeen beleid
Voetbal wordt niet altijd positief belicht in de media. De televisiespotjes waarin ouders langs de lijn hun frustraties botvieren op hun kinderen door ‘overenthousiaste’ aanmoedigingen zijn daar een voorbeeld van. Menig voetbaltoeschouwer is er getuige van geweest dat leiders van teams en ouders langs de lijn de scheidsrechter allerlei verwensingen naar het hoofd slingeren. Scheld- en vechtpartijen tussen spelers zijn ook geen onbekend fenomeen binnen het amateurvoetbal. Ook bij Sarto komen dit soort dingen voor. Het is naïef om te denken dat ze helemaal uit te bannen zijn. Dat wil niet zeggen dat Sarto vindt dat ‘dit er nu eenmaal bij hoort’. Het doel van Sarto is zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die bij trainingen en wedstrijden betrokken is. Kernbegrippen: respect (voor medespelers, tegenstander en arbitrage), sportiviteit, fatsoen en veiligheid. Het beleid is gebaseerd op de volgende huisregels van Sarto waar iedereen bij Sarto, ook gasten, zich aan moet houden:

Bij voetbalvereniging Sarto …

 1. pesten, kwetsen en discrimineren we niet.
 2. is fysiek geweld uit den boze en gedragen we ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 3. leveren we geen commentaar op de scheidsrechter en accepteren we diens beslissingen, ook onjuiste.
 4. moedigen we spelers positief aan, coachen we spelers positief en coacht alleen de coach.
 5. gaan we respectvol om met accommodatie, materialen en elkaars eigendommen.


4.2 Tuchtreglement en incidentenprotocol
Sarto heeft een tuchtreglement, inclusief een incidentenprotocol (met meldingsformulier en stroomschema).

Onderstaand een opsomming van (enkele) punten uit dit reglement en protocol:

 • Sarto-coaches moeten het goede voorbeeld geven. Ze coachen positief, schelden niet tegen
  (assistent-)scheidsrechters, toeschouwers, eigen spelers en die van de tegenstander en leveren tijdens wedstrijden geen commentaar op de arbitrage. Als ze bezwaar hebben tegen een beslissing van de scheidsrechter, maken ze dat in de rust op respectvolle wijze kenbaar (in afwezigheid van spelers, ouders en toeschouwers). Teamleiders/coaches die zich hier niet aan houden, kunnen niet langer leider/coach zijn.
 • Toeschouwers die (assistent-)scheidsrechters onheus bejegenen, tolereren we niet. Op aanhoudend gescheld, discriminerende uitlatingen of geweld tegen de arbitrage volgt verwijdering van het complex.
 • Ook het onheus bejegenen van (assistent-)scheidsrechters door coaches van andere clubs tolereren we niet. Gebeurt het, dan neemt Sarto na de wedstrijd contact op met het bestuur van de betreffende vereniging.
 • Spelers die de (assistent-)scheidsrechter onheus bejegenen (schelden, vloeken, beledigen) worden er door teamleiders op gewezen dat dit niet getolereerd wordt. Bij herhaling worden maatregelen genomen (uitsluiting tijdens de wedstrijd of bij volgende wedstrijden). Spelers die tijdens wedstrijden de eigen (trainer-)coach al dan niet in het openbaar ernstig onheus bejegenen (schelden, vloeken, beledigen), zal een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Spelers die slaan, schoppen of spugen naar tegenstanders (of medespelers of toeschouwers worden veelal door scheidsrechters voor dat gedrag bestraft. Ook hier geldt dat de teamleider/coach hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft, zeker als het betreffende gedrag van de eigen speler de arbitrage is ontgaan. Al naar gelang de ernst van het gedrag worden tegen de speler disciplinaire maatregelen genomen door Sarto. Spelers die pesten (spelers van eigen of van andere teams), worden daarop aangesproken door de trainer of de teamleider. Blijft het pestgedrag bestaan, dan volgen disciplinaire maatregelen (N.B. teamleiders/coaches van Sarto kunnen geen disciplinaire maatregelen nemen tegen spelers van andere clubs). Spelers die zich schuldig maken aan ernstig fysiek geweld tegen (eigen) spelers, trainers of coaches, toeschouwers of scheids- en grensrechters worden als Sarto-lid geroyeerd.
 • Van diefstal op het Sarto-complex doet Sarto altijd aangifte bij de politie. Sarto-spelers die zich schuldig maken aan diefstal op het eigen complex of - als ze daar namens Sarto voor een uitwedstrijd aanwezig zijn - op het sportcomplex van een andere voetbalclub, worden als Sarto-lid geroyeerd.

Normen en waarden hebben ook te maken met ‘alledaagse’ fatsoensnormen die bij voetballen en het lid zijn van een voetbalvereniging horen. Voorbeelden daarvan zijn het accepteren van beslissingen van de scheidsrechter, het op de daartoe aangewezen plekken parkeren van fietsen en auto’, het (tijdig) betalen van de contributie, het tijdig afzeggen (ook bij trainingen), zodat er nog voor vervanging kan worden gezorgd en tegenstander en arbitrage voor en na de wedstrijd een hand geven (ook na een verloren wedstrijd).

4.3 Positief Voetbal Klimaat Tilburg
In oktober 2013 heeft Sarto, net als alle andere voetbalverenigingen uit Tilburg, het convenant ‘Positief Voetbal Klimaat Tilburg’ (PVKT) ondertekend. In dat convenant hebben de Tilburgse voetbalverenigingen aangegeven actief te gaan (samen)werken aan een positief voetbalklimaat in Tilburg. In dat kader is bij Sarto onder andere de groene kaart ingevoerd (zie verderop), zijn nieuwe huisregels opgesteld, zijn er workshops en clinics positief coachen georganiseerd voor trainers en leiders en is de welkomstbrief geïntroduceerd (waarin bezoekende teams de gouden regels van PVKT kunnen lezen en ze de kans krijgen feedback op het reilen en zeilen bij Sarto te geven). De ervaringen met deze en andere initiatieven zijn bijzonder positief. Datzelfde geldt voor de PVKT-bijeenkomsten die een paar keer per jaar georganiseerd worden en waarbij in principe alle Tilburgse voetbalverenigingen aanwezig zijn en ervaringen en ideeën rond sportiviteit en respect uitwisselen en met elkaar afspraken maken. Sarto zal zich, met andere Tilburgse voetbalverenigingen, actief in blijven zetten voor PVKT.

Op de site van Sarto is onder de kop De club informatie van de commissie Sportiviteit & Respect te vinden. Ook kunt u hier een meldingsformulier downloaden als u iets wilt doorgeven aan de commissie wanneer u tijdens of na een wedstrijd geconfronteerd bent met zaken die volgens u niet stroken met de waarden en normen van uw of onze vereniging.