• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 6. Selectiebeleid

6.1 Inleiding
Het beleid rond het selectievoetbal is vastgelegd in het selectiebeleid, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de technische commissie (TC) en vastgesteld door het hoofdbestuur (HB). De TC bestaat uit een voorzitter (lid hoofdbestuur, portefeuille technische zaken), één afgevaardigde van de senioren en twee voor de jeugdafdeling onderbouw en bovenbouw). De technisch coördinatoren bovenbouw en onderbouw (TCB en TCO) en de hoofdtrainer van de seniorenselectie ressorteren onder de TC, maar zijn er geen lid van. Ze zijn adviseur van de TC en voeren het technisch beleid uit. TC, TCB (TCO) en hoofdtrainer seniorenselectie overleggen over technische zaken. Eens per zes weken overlegt de TC met de voorzitters van hoofd- en jeugdbestuur. De algemene uitgangspunten van het selectievoetbal binnen Sarto zijn beschreven in paragraaf 3.2.1. De doelstelling van het selectievoetbal verschilt niet van de algemene doelstelling van het jeugdbeleid. De specifieke doelstelling van het selectievoetbal is om met alle selectieteams zo hoog mogelijk te spelen, gegeven de in selectieteams aanwezige voetbalkwaliteiten.

6.2 Bepaling selectieteams
In januari/februari bepaalt de TC welke teams in het daaropvolgende seizoen selectieteam zijn. De volgende teams worden in principe als selectieteam aangeduid: JO8-1, JO9-1 en -2, JO10-1 en -2, JO-11 en -2, JO13-1 en -2, JO15-1 en -2, JO17-1 en -2,  JO19-1 en -2. Voor de JO7 zal geen selectieteam worden samengesteld.

Informatievergaring om selectiespelers in beeld te krijgen gebeurt door:

 • scouting bij teams (gedurende het seizoen bezoekt een Sarto-scout op wedstrijddagen jeugdteams van Sarto; getracht wordt elk team minimaal twee keer per jaar te bekijken; prioriteit ligt bij de JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13;
 • scouting bij training van JO8/JO9- en JO10/JO11-pupillen (per seizoen worden op woensdag voor deze pupillen vier activiteiten gepland waarbij de trainers als scout optreden; ze beoordelen dan spelers van niet door hen zelf getrainde teams);
 • beoordelingen door de trainers: voor het einde van de 1e helft van het seizoen (eind november) en voor het einde van de 2e helft van het seizoen (eind maart) ontvangen de trainers van de TCO/TCB een beoordelingsformulier met het verzoek dit voor elke speler in te vullen (of krijgen ze het verzoek hun beoordeling vast te leggen in het spelervolgsysteem); van de trainers wordt verwacht dat zij daarbij aangeven welke speler(s) voor selectie in aanmerking komen;
 • informatievergaring bij de teamleiders: voor het einde van de 1e helft van het seizoen (eind november) en voor het einde van de 2e helft van het seizoen (eind maart) ontvangen de teamleiders van de TCO/TCB het verzoek namen door te geven van spelers die in een selectieteam kunnen uitkomen; uiteindelijk (december/april) vindt er ook terugkoppeling plaats naar de leiders en de trainers die hun beoordelingen/adviezen hebben gegeven.

De verdere selectieprocedure kent de volgende stappen (hieronder als voorbeeld uitgewerkt voor de hand van de JO11-selectie, het traject zoals voor de JO11-selectie omschreven, wordt voor elke leeftijdscategorie bewandeld):

 • Medio april maakt de TCO een lijst van spelers die in aanmerking komen voor een selectieteam. De lijst wordt samengesteld aan de hand van de genoemde vier ‘ijk-momenten’.
 • Vervolgens komen de TCO, de trainer-coaches van de JO10-selectie van het afgelopen seizoen en de trainer-coaches van de JO11-selectie voor het komend seizoen eind april/begin mei bij elkaar. Aan de hand van de lijst van voor een selectieteam in aanmerking komende spelers stellen zij met elkaar de groep spelers samen die nodig is om voor het nieuwe seizoen de JO11-selectieteams te formeren.
 • In de maand mei nemen de geselecteerde spelers deel aan selectieactiviteiten (om te kunnen bepalen in welk selectieteam ze geselecteerd worden.

Spelers die in aanmerking komen voor een selectieteam worden hiervoor door de TCO uitgenodigd. Na de laatste selectieactiviteit formuleren trainer-coaches van de JO11-selectie en TCO een advies voor samenstelling van de selectie voor de TC. Die beslist vervolgens over samenstelling van de selectieteams.

 • Eind mei zijn spelers geselecteerd voor de selectie. Eind mei/begin juni krijgen de geselecteerde spelers schriftelijk te horen voor welk selectieteam ze in principe geselecteerd zijn, inclusief de mededeling dat:
  • niemand zeker is van een positie of basisplaats in het betreffende team (in verband met ontwikkelingsgroei wat betreft weerbaarheid en prestatiedrang) en
  • Sarto zich het recht voorbehoudt tót de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen nog veranderingen aan te brengen in de samenstelling van selectieteams. Dit betekent níet dat geselecteerde spelers alsnog uit de selectie kunnen vallen, maar wel dat een bijvoorbeeld in eerste instantie voor JO11-2 geselecteerde speler alsnog in JO11-1 wordt geplaatst (en vice versa);
 • Bij de start van het nieuwe seizoen (dus vóór de eerste competitie- of bekerwedstrijd) zijn de selectieteams samengesteld. Voor de rest van het seizoen is continuïteit in de samenstelling van selectieteams het uitdrukkelijke streven. Omwille van waarborging van samenspel en teamsfeer is het uitgangspunt om met vaste teams te werken die gedurende het seizoen niet van samenstelling veranderen:
  • JO8 t/m JO13: bij langdurige blessure of structureel wangedrag (ook regelmatig niet trainen; structureel = speler blijft na twee waarschuwingen en nadat gesprekken met de speler hebben plaatsgevonden volharden in het betreffende gedrag) kan een selectiespeler voor korte of langere tijd naar een lager selectieteam verplaatst of uit de selectie verwijderd worden. De beslissing ligt bij de TC. Onder het van een selectiespeler te verwachten niveau en met de van een selectiespeler te verwachten inzet presteren is geen reden een speler naar een lager selectieteam te verplaatsen of uit de selectie te verwijderen;
  • JO14 t/m JO19: langdurige blessure of structureel wangedrag kan aanleiding zijn een selectiespeler voor korte of langere tijd naar een lager selectieteam te verplaatsen of uit de selectie te verwijderen. Verplaatsing naar een hoger of lager selectieteam gedurende het seizoen is verder alleen mogelijk als de trainer-coach van mening is dat een speler structureel dusdanig ver boven, dan wel onder het niveau van zijn team functioneert, dat niet langer sprake is van een optimale omgeving voor de verdere ontwikkeling van de speler. In dat geval moet de trainer-coach daartoe een met redenen omkleed verzoek tot overplaatsing van de speler naar een hoger of lager selectieteam aan de TC richten. De beslissing tot overplaatsing ligt bij de TC, die daartoe alleen in uitzonderlijke gevallen besluit (omdat zo’n beslissing ook gevolgen heeft voor andere selectiespelers; het team waarnaar een speler overgeplaatst wordt, zal immers een speler moeten ‘afstaan’; omdat het dan kan gaan om een speler die vanuit een hoger naar een lager selectieteam moet overgaan, wordt zo’n beslissing alleen bij hoge uitzondering genomen).
 • Gedurende het seizoen vindt in principe geen overgang plaats van niet-selectiespelers naar de selectie. Dat kan alleen bij hóge uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van speler en diens ouders/verzorgers (dus níet op instigatie van de TCO/TCB én als aantoonbaar sprake is van structureel boven het niveau van het eigen team spelen. Doen speler en diens ouders/verzorgers zo’n verzoek, dan bekijkt de TCO/TCB de speler een aantal maal. Meent de TCO/TCB dat het om een selectiewaardige speler gaat, dan kan de TCO/TCB besluiten de speler enkele malen te laten meetrainen met een selectieteam (náást de trainingen met het eigen team!). De beslissing of de speler over mag naar de selectie wordt genomen door de TCO/TCB, in samenspraak met de leeftijdscoördinator. Overgang naar een selectieteam kan dan onder de volgende voorwaarden plaatsvinden:
  1. overgang van niet-selectie naar selectie kan alleen direct na de winterstop plaatsvinden;
  2. de overgang leidt tot uitbreiding van het aantal spelers van het betreffende selectieteam (ook als dat overschrijding van het verderop genoemde maximale aantal spelers per selectieteam betekent) en níet tot verwijdering van een bestaande selectiespeler uit de selectie;
  3. leiders van de speler die naar de selectie over mag én de leeftijdscoördinator worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de winterstop door de TCO/TCB van de geplande overgang op de hoogte gebracht;
  4. leidt overplaatsing naar selectie ertoe dat het niet-selectieteam van waaruit overplaatsing plaatsvindt na de winterstop nog maar uit 6 (JO8/JO10), resp. 8 (JO11 en JO12), resp. 11 (JO13 t/m JO19) spelers bestaat, dan zorgt Sarto – voordat overplaatsing naar selectie plaatsvindt – voor aanvulling van het team. Is geen enkele speler van een ander niet-selectieteam bereid over te stappen naar het betreffende niet-selectieteam, dan wordt de beoogde niet-selectiespeler in principe niet overgeplaatst naar de selectie.
 • Als tijdens het seizoen een selectieteam om wat voor reden dan ook een speler kwijt raakt, dan is het uitgangspunt dat die speler vervangen wordt door een nieuwe speler. Voor de overgang van een niet-selectiespeler naar de selectie geldt de volgende procedure:
  • De TCO/TCB gaat op zoek naar een niet-selectiespeler die selectiewaardig is. Is die in beeld, dan vindt een gesprek plaats met speler en diens ouders/verzorgers. Is geen enkele niet-selectiespeler bereid de overstap te maken, dan vindt geen gedwongen overgang naar de selectie plaats;
  • Is een niet-selectiespeler bereid naar de selectie over te gaan, dan deelt de TCO/TCB dat z.s.m. aan de leiders van die speler mee. Liefst voor de feitelijke overgang, maar anders direct daarna gaat de betreffende leeftijdscoördinator – als leiders daar behoefte aan hebben – op zoek naar vervanging van de speler. Als het niet-selectieteam door de overgang nog maar 6 (JO8/JO10), resp. 8 (JO11 en JO12), resp. 11 (JO13 t/m JO19) spelers overhoudt, geen enkele speler van andere niet-selectieteams bereid is over te stappen naar het niet-selectieteam van waaruit overgang naar de selectie plaatsvindt (en er geen speler op de wachtlijst staat) en het selectieteam in kwestie zonder vervanging van de vertrekkende speler uit 8 (JO9 en JO11), of 12 (JO13 t/m JO19) spelers bestaat, wordt de selectiespeler niet vervangen door een niet-selectiespeler. Alleen als het selectieteam in kwestie zonder vervanging van de vertrekkende speler uit 6 (JO8, JO9 en JO10), of 8 (JO11 en JO12), of 11 (JO13 t/m JO19) bestaat en het niet-selectieteam door de overgang nog maar 6 (JO8, JO9 en JO10), of 8 (JO11 en JO12), of 11 (JO13 t/m JO19) spelers overhoudt, is in het uiterste geval één van de andere niet-selectieteams verplicht een speler af te staan aan het niet-selectieteam van waaruit overgang naar selectie plaatsvindt;
  • Gaat een keeper over naar de selectie en is geen enkele niet-selectiespeler bereid de plek van de naar de selectie vertrekkende keeper in te nemen, dan wordt onder coördinatie van de leeftijdscoördinator een tijdelijke oplossing gezocht door keepers van andere teams (bij toerbeurt) verplicht te laten meespelen bij het betreffende niet-selectieteam (mits hun eigen wedstrijd dat toelaat). De naar de selectie vertrokken keeper maakt van die regeling verplicht onderdeel uit.

6.3 Afspraken rond de selectieteams
Geen selectie voor onbepaalde duur: als een speler is gekozen in een selectieteam houdt dat niet in dat hij in het daaropvolgende seizoen selectiespeler zal blijven. Het opnieuw geselecteerd worden hangt af van de ontwikkeling en de professionaliteit van de speler. Als een selectiespeler niet langer voor het spelen in de selectie in aanmerking komt, wordt dat medegedeeld door de TCO/TCB.

 • Ouders van spelers die afvallen bij JO8 t/m JO11-selectie (dus die in een bepaald jaar in selectie gespeeld hebben, maar het daarop volgende jaar niet meer) worden telefonisch in kennis gesteld door de TCO.
 • Ouders van spelers die afvallen bij de JO13-selectie, maar het volgende seizoen wel in de JO13 spelen, worden gebeld door de TCB of door de trainer-coach van het team waartoe de betreffende spelers behoorden.
 • Spelers die afvallen bij de JO13-selectie en overgaan naar de JO15 worden mondeling (telefonisch) in kennis gesteld door de TCB, dan wel door één van de trainer-coaches van de JO15-selectie;
 • Spelers die afvallen bij de JO15-, JO17- en JO19-categorie worden mondeling (telefonisch) in kennis gesteld door de TCB, dan wel door één van de trainer-coaches van de selectie.

Aantal spelers voor voorlopige selectie: bij JO8 t/m JO13-pupillen wordt voor de selectieactiviteiten precies het aantal spelers uitgenodigd dat nodig is om de selectieteams te formeren. Bij JO8 t/m JO13-pupillen komt elke speler die wordt uitgenodigd voor de selectieactiviteiten dus in een selectieteam. Bij JO15, JO17 en JO19 kunnen meerdere spelers worden uitgenodigd deel te nemen aan de selectieactiviteiten. Halen zij de selectie niet, dan krijgen zij daarvan bericht van één van de trainer-coaches van de selectie of de TCB.

Aantal spelers per selectieteam: het aantal spelers van de selectieteams is als volgt bepaald:

 • JO8-1, JO9-1 en -2, JO10-1 en -2: 8 spelers
 • JO11-1 en -2: 10 spelers
 • JO13-1 en -2, JO15-1 en -2: 14 spelers
 • JO17-1 en -2, JO19-1 en -2: 15 spelers

Speeltijd spelers selectieteams: uitgegaan moet worden van een speeltijd van minimaal 60% voor spelers van selectieteams, met uitzondering van de JO19. De speeltijd kan over het gehele seizoen uitgesmeerd worden en is niet wedstrijd-gebonden. Bij de JO19-1 kan de trainer-coach beslissen dat niet alle spelers toekomen aan genoemde speeltijd. Belangrijk is dat de trainer-coach van de JO19-1 bij het selecteren spelers kenbaar maakt dat zij rekening moeten houden met minder speeltijd dan andere spelers. De spelers moeten via trainingen beter worden en (meer) speeltijd gaan afdwingen. Als spelers niet akkoord gaan, komen zij in het 2e team.

Keepers selectieteams: bij JO9 werken we niet met vaste keepers. Als kinderen in die leeftijdscategorie aangeven te willen keepen, is daartegen geen bezwaar. Zij (hun ouders) moeten dat dan wel aangeven voor aanvang van de selectieactiviteiten. Deze kinderen worden dan als keeper geselecteerd en kunnen tijdens het seizoen geen selectierecht claimen als veldspeler. Bij andere leeftijdscategorieën wordt gestreefd naar vaste keepers.

Spelers van andere verenigingen: als spelers van andere verenigingen naar Sarto willen komen en deel willen gaan uitmaken van een selectieteam, moeten zij zich eerst laten registreren als lid van Sarto. Als dat gebeurd is, kunnen zij deelnemen aan selectieactiviteiten aan het einde van het seizoen. Per leeftijdscategorie mogen maximaal vier spelers van andere verenigingen in een selectieteam worden geplaatst.

Let op: de term "leeftijdscategorie" slaat in deze alinea nog op de "oude" categorie-indeling van de KNVB (A tot en met F). Concreet betekent dat dus dat er een maximum van 4 geldt voor de JO18 en JO19 (voorheen A-junioren) samen, 4 voor de JO16 en JO17 (voorheen b-junioren) samen, et cetera.

Trainen laag-hoog na de winterstop: na de winterstop trainen 2e-jaars selectiespelers minimaal drie keer mee met een hogere leeftijdscategorie. Doelstelling hiervan is 1) spelers vast te laten proeven aan het trainen op een hoger leeftijdsniveau en 2) trainers van oudere leeftijdscategorie een beeld te laten vormen van de spelers.

Trainer-coaches selectieteams: getracht wordt trainer-coaches aan te stellen die geen binding hebben met de kinderen in een selectieteam. De werving van de trainer-coaches gebeurt door de TCO/TCB. Aanstelling van de trainer-coaches gebeurt door de TC. Bij de JO13 t/m JO19 is in principe een trainersdiploma verplicht. Bij de JO8 t/m JO11 wordt getracht zoveel mogelijk kind-onafhankelijke trainer-coaches aan te stellen, bij voorkeur gediplomeerd. Sarto stimuleert en vergoedt het volgen van een trainerscursus. Van een trainer die op kosten van Sarto een diploma behaalt, wordt verwacht dat hij aansluitend nog minimaal twee seizoenen als trainer actief blijft bij Sarto. Dit wordt contractueel vastgelegd. Als een trainer na het behalen van zijn diploma binnen twee jaar Sarto verlaat, zal hij de  kosten voor het behalen van het trainersdiploma terug moeten betalen.

Techniek- en looptraining: voor de selectieteams JO8 t/m JO10 wordt bij toerbeurt één training volledig ingericht als techniektraining, begeleid door een techniektrainer. De teamtrainer assisteert de techniektrainer als zijn team aan de beurt is voor techniektraining. Voor selectieteams JO11 en JO13 wordt bij toerbeurt, voorafgaand aan de teamtraining, een half uur looptraining gegeven, onder begeleiding van een looptrainer.

6.4 Medische zaken

 • Voor de JO17-1 en JO19-1 worden medische koffers beschikbaar gesteld. Deze worden samengesteld door de Medische Staf (MS) van de seniorenselectie.
 • Op dinsdag en donderdag zal op het veld hersteltraining gegeven worden aan spelers die daarvoor in aanmerking komen. Een en ander in overleg met de MS en de hoofdtrainer. Ook spelers van JO17-1/2 en JO19-1/2 mogen deelnemen aan de hersteltrainingen. Een trainer zal worden aangesteld.
 • Spelers die op een wedstrijddag of trainingsavond geblesseerd zijn geraakt en niet kunnen deelnemen aan de eerstvolgende training, kunnen zich op de daarop volgende dinsdag of donderdag laten verzorgen door de MS. Zij melden zich na verzorging, als zij nog geen hersteltraining op het veld kunnen volgen, ook bij de hoofdtrainer. Indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld.
 • Spelers die behandeld moeten worden door de MS en vervolgens kunnen deelnemen aan de groepstraining worden eerst geholpen. Spelers die na behandeling deel kunnen nemen aan de hersteltraining worden als laatste behandeld. Hersteltraining begint uiterlijk om 20.15 uur.
 • Geblesseerde spelers die niet kunnen deelnemen aan de hersteltraining kunnen in overleg met MS, hoofdtrainer en TCB deelnemen aan trainingen bij een in overleg met Sarto te bepalen sportschool.
 • Als de MS vindt dat spelers doorverwezen moeten worden, gebeurt dat in overleg met de clubarts. Spelers kunnen tot en met zaterdag bij de clubarts terecht, na voorafgaand overleg.
 • Op donderdagavond bespreken MS en trainersstaf ‘twijfelgevallen’. Het gaat hierbij om spelers voor wie het mogelijk niet verantwoord is te spelen, maar zelf aangeven te willen/kunnen spelen.
 • Na de trainingen van dinsdag- en donderdagavond maakt de MS een verslag van bevindingen. Ook de hersteltrainer doet dat omtrent zijn bevindingen tijdens de hersteltrainingen. Al deze bevindingen worden door de MS verwerkt in een bestand dat voor belanghebbenden beschikbaar is.

6.5 Trainersoverleg
Om de kwaliteit van training en coaching continu te verbeteren, zal er regelmatig overleg plaatsvinden met trainers op verschillende fronten. De volgende overlegorganen zijn daartoe gevormd:

 • Kader Technisch Overleg Sarto (KATOS): om als selectietrainers te praten over voetbaltechnische/ tactische zaken. Wat vindt KATOS dat er moet veranderen binnen de club? Moet er iets gewijzigd worden? Wat moeten we doen om over technische/tactische zaken afspraken te maken en deze transparant te laten zijn? Is dit een taak voor KATOS of moeten alle trainers daarin betrokken worden? Kortom, wat kunnen deze selectietrainers betekenen voor het voetbal binnen Sarto? Deelnemers: (hoofd)trainers van de seniorenselectie; jeugdtrainers van de selectieteams JO19 t/m JO9; de technisch jeugdcoördinator; (de voorzitter van) de technische commissie. KATOS komt in principe vanaf het begin van het seizoen om de zes weken bij elkaar.
 • Overleg overige trainers JO13 t/m JO19: om alle trainers bij elkaar te hebben en duidelijke afspraken te maken over allerhande zaken. Deelnemers: TCB en alle trainers van de JO13 t/m JO19 niet-selectieteams. Overleg vindt minimaal drie keer per seizoen plaats (in ieder geval kort na aanvang seizoen; tijdens de winterstop en aan het eind van het seizoen).
 • Overleg trainers JO8 t/m JO12: om alle trainers bij elkaar te hebben en duidelijke afspraken te maken over allerhande zaken. Deelnemers: TCO, coördinator jeugdtrainers en alle trainers van JO8 t/m JO12-pupillen. Overleg vindt minimaal drie keer per seizoen plaats (in ieder geval kort na aanvang seizoen; tijdens de winterstop en aan het eind van het seizoen).