Het lidmaatschap
bij RKSV Sarto

Lidmaatschap

 • Aanmelden nieuw lid
 • Machtiging contributie
 • Overschrijven
 • Wijzigen gegevens
 • Opzeggen lidmaatschap
 • Contributiereglement 2021/2022

Aanmelden nieuw lid

Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld met behulp van het aanmeldformulier.
Het online aanmeldformulier kun je hier vinden.
Het inschrijfgeld (zie hieronder) wordt in de maand van inschrijving geïncasseerd. Er is bij de jeugd sprake van een wachtlijst. Aanmelding voor het seizoen 2022-2023 moet vóór 1 juni 2022 plaatsvinden om zeker te zijn van plaatsing.
Heb je liever een papieren aanmeldformulier, dan kun je dat hier downloaden. Een volledig ingevuld formulier plus de bijbehorende machtiging kun je opsturen naar: Ledenadministratie Sarto, Postbus 869, 5000 AW Tilburg of e-mailen naar: ledenadministratie@rksvsarto.nl

Mocht het niet lukken het formulier te downloaden stuur dan een mailtje naar website@rksvsarto.nl en we zorgen ervoor dat je het gewenste formulier toegezonden krijgt.

Bij RKSV Sarto is een inschrijfgeld van € 35 verschuldigd voor nieuwe leden. Lees voor het invullen het onderstaande reglement door.

Meedoenregeling Gemeente Tilburg

De Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg is ook voor komend seizoen van toepassing. De maximale bijdrage vanuit de Meedoenregeling is 100 euro per kalenderjaar. Let op: de contributie is per seizoen (1 september-31 augustus) verschuldigd.

Reglement aanmelden nieuwe leden bij Sarto

 • Inschrijfgeld 35 euro

  Alle nieuwe leden die zich bij Sarto aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 35 verschuldigd. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, eventuele spelerspas en inschrijving bij Sarto. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.

 • Leeftijdsgrens is 6 jaar

  Bij Sarto geldt voor zowel het trainen als het spelen van wedstrijden een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar. Pas als een kandidaat-lid 6 jaar is kan men meetrainen en meespelen. Tot die tijd staat het kandidaat-lid op een wachtlijst. Berichtgeving hierover verloopt uitsluitend via de leeftijdcoördinator van de F-pupillen en de ledenadministratie.

  De laatste jaren is sprake van een wachtlijst. Echter aan het begin van elk nieuw seizoen (september) kunnen alle voor 1 maart nieuw aangemelde leden worden geplaatst. Het is derhalve niet nodig uw kind al heel vroeg aan te melden. Maximaal een half jaar voordat uw kind 6 jaar wordt, is voldoende.

 • Machtiging

  Elk nieuw lid dient een machtiging in te vullen om de contributie op 1 oktober van elk jaar af te laten schrijven. Als er al iemand uit hetzelfde gezin lid is en een machtiging heeft ingevuld, kan invulling achterwege blijven, als tenminste hetzelfde bankrekeningnummer mag worden gebruikt.

 • Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij Sarto en de KNVB

  Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden dan wel andere activiteiten georganiseerd door RKSV Sarto zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger bij de secretaris. Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een Sarto-lid of vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) RKSV Sarto op geen enkele wijze aansprakelijk.

 • Contributiehoogte en regeling

  De hoogte van de contributie en de contributieregeling is vermeld in het contributiereglement. Dit wordt jaarlijks gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 • Let op overschrijvers !!!!

  Wil je aan het eind van het seizoen naar Sarto komen en speel je bij een andere vereniging. dan moet je er tijdig bij zijn. Uiterlijk 15 juni moet je overschrijvingsverzoek binnen zijn bij de KNVB. Sarto werkt niet meer mee aan overschrijvingen na de opzegdatum van 1 mei. Wil je naar een andere club dan moet je dat dus voor 1 mei bij Sarto melden, anders wordt je ingedeeld in een team voor het nieuwe seizoen.

  Klik hier voor de (KNVB-)regels rond het overschrijven.

Machtiging contributie

Voor het innen van de contributie moet je een machting afgeven aan RKSV Sarto. Wij sturen geen acceptgiro´s aan onze leden. Vul op tijd de machtiging in en profiteer van de korting zoals te lezen valt in het contributiereglement. Klik hier voor het machtigingsformulier

Overschrijven

Overschrijven vóór 15 juni

Het overschrijven vindt helemaal digitaal plaats. Let wel goed op de regels rond het overschrijven.

 • Kom je naar Sarto vanuit een andere vereniging: Ben je de afgelopen 3 seizoenen via een andere voetbalvereniging ingeschreven geweest bij de KNVB, dan heb je overschrijving nodig. Hoe werkt dat: je meldt je aan bij Sarto via het bekende inschrijfformulier. Vul dit volledig in en vermeld hierop vooral duidelijk je KNVB-relatienummer en geef aan van welke vereniging je komt. Je hebt verder geen formulieren nodig. Je spelerspas van je oude vereniging ook niet. De ledenadministratie van Sarto voert je gegevens in bij de KNVB (Sportlink) en verzoekt digitaal de oude vereniging akkoord te gaan met de overschrijving. Dit geldt voor alle leeftijden.
  De regels voor overschrijven zijn in het kort: voor overschrijvingen binnen de A-categorie (prestatieve teams) geldt 15 juni als een belangrijke datum. Voor die datum niet aangemeld voor overschrijving betekent dat je moet wachten (zie regels KNVB op de website van de KNVB). Voor de B-categorie kan er ook na die datum worden overgeschreven (echter maar 1 x per seizoen) en gelden de Sarto-huisregels rond het lidmaatschap (zie contributiereglement).
 • Wil je weg bij Sarto naar een andere vereniging: Sarto verleent alleen medewerking aan overgang naar een andere vereniging aan het eind van het seizoen. Tijdens een seizoen mag je je team en club niet in de steek laten. Wil je op tijd zijn dan moet je vóór 1 mei van elk jaar hebben opgezegd, anders ben je tot 15 augustus altijd de helft van de contributie verschuldigd en na 15 augustus de gehele contributie. Je meldt je dus tijdig af bij Sarto en je meldt je aan bij de nieuwe vereniging volgens de regels van die vereniging. Er zijn geen formulieren nodig, ook je spelerspas van Sarto is niet nodig. De nieuwe vereniging vraagt Sarto digitaal om overschrijving. Hieraan wordt welwillend meegewerkt, indien aan voorgaande regels is voldaan en er geen financiële achterstand is met contributie en/of boetes.
 • Samenvattend: Voor overschrijven zijn dus geen formulieren nodig en handtekeningen. Maar je moet je wel aan de regels houden.
 • Internationaal overschrijven: Voor het internationaal overschrijven gelden nog andere regels. Zie ook de website van de KNVB.

Overschrijven na 15 juni

Overschrijven na 15 juni kan alleen als je 1 jaar niet hebt gevoetbald of verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer.

Je kunt dispensatie krijgen om na 15 juni over te schrijven als je van een team in de B-categorie naar een team in de B-categorie van je nieuwe vereniging gaat.

Overschrijven van de A-categorie naar B of andersom is na 15 juni niet mogelijk, tenzij je 1 jaar niet hebt gevoetbald. Als je verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer is dispensatie mogelijk voor overschrijving binnen de A-categorie en tussen A en B, maar dan alleen per 1 februari (bij aanvraag na 1 september en voor 31 januari), per 1 augustus (bij aanvraag tussen 1 februari en 16 juni) of per 1 september (bij aanvraag na 15 juni en voor 1 september). Let hier speciaal op, want het is dus niet zo dat je onmiddellijk speelgerechtigd bent.

Smoezen, zoals team opgeheven, van school veranderd, etc. helpen niet. De grens voor een reguliere overschrijving ligt strikt op 15 juni 24.00 uur. Een aanvraag die op 16 juni wordt ingevoerd is al te laat. Neem dus geen risico en wees er op tijd bij.

Wijzigen gegevens

Heb je een nieuw telefoonnummer, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie. Klik hier voor het mutatieformulier en mail deze naar ledenadministratie@rksvsarto.nl

Opzeggen lidmaatschap

De regels rond het opzeggen bij Sarto zijn als volgt:

De jeugd-, senioren- en zaalvoetbalafdeling gaan in april en mei al aan het werk voor het nieuwe seizoen. Om geen dubbel werk te hoeven doen, is het belangrijk precies te weten wie volgend seizoen niet meer wil voetballen bij Sarto. Bij de indeling van de nieuwe teams kan hier dan alvast rekening mee worden gehouden. Medio juni hopen we de samenstelling van alle teams voor volgend seizoen rond te hebben.

Daarom dient iedereen die niet wil doorgaan bij Sarto uiterlijk 1 mei schriftelijk op te zeggen, of zoveel eerder als mogelijk is. Dit schriftelijke opzeggen kan op 3 manieren:

 • of via de website: vul het mutatieformulier in en mail dit naar ledenadministratie@rksvsarto.nl of geef het af op het wedstrijdsecretariaat.
 • of via een kort briefje naar de ledenadministratie Postbus 869, 5000 AW Tilburg.
 • of op zaterdag/zondag een mutatieformulier invullen op het wedstrijdsecretariaat.

Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team.

Automatische machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd. U hoeft geen rode kaart in te sturen.

Opzeggingen worden niet apart schriftelijk bevestigd. Bij opzegging via de mail wordt via de reply-functie een korte ontvangstbevestiging verzonden.

LET OP: vindt opzegging plaats na 1 mei, dan is altijd de helft van de contributie van het volgende seizoen verschuldigd.

Contributiereglement 2021/2022

Hoogte contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2021/2022 is onveranderd gebleven ten opzichte van het seizoen ervoor. Voor het seizoen 2021/2022 gelden de volgende bedragen:

Categorie automatisch
per jaar op 28/09
automatisch
per ½ jaar op 28/09 en 28/01
Senioren (m/v) voor 2001 € 205 2 x € 105
Jeugd (m/v) 2001 t/m 2013 € 155 2 x € 80
Vrouwen 30+ € 25 niet mogelijk
Walking Football € 25 niet mogelijk
Rustende leden/donateurs € 60 niet mogelijk
Leiders / trainers / commissieleden * € 12,50 niet mogelijk
Kleding / wassen selectieteams € 25 niet mogelijk
 • * De contributie voor Leiders, trainers en commissieleden dient ter dekking van de administratiekosten die de KNVB in rekening brengt per geregistreerd lid. Dit bedrag wordt door Sarto betaald en als 100% korting op de contributie door Sarto verrekend.
 • Automatische incasso van de contributie vindt eind september van elk jaar plaats.
 • Wordt de betaling gestorneerd (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo) betaal dan zelf het bedrag zo spoedig mogelijk op het op de toegestuurde factuur aangegeven rekeningnummer en wel uiterlijk op 1 november van hetzelfde jaar; bij betaling na 1 november is 10 euro extra verschuldigd en is een niet-betalend lid niet meer speelgerechtigd tot de betaling is voldaan; indien geen machtiging is verleend en heeft een lid op 1 oktober niet betaald, dan geldt ook een verhoging van 10 euro.
 • Je ontvangt bij een stornering een mail van de penningmeester; reageer daar zo snel mogelijk op door te betalen of te berichten wanneer betaling plaats zal vinden.
 • Spelers uit selectie-elftallen en zijn de vermelde toeslag verschuldigd voor de beschikbaarstelling en bewassing van tenues, uitzonderingen zijn niet mogelijk.
 • Er is eenmalig een inschrijfgeld van € 35 verschuldigd voor de categoriën Senioren (m/v) en Jeugd (m/v). Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB, eventuele spelerspas en inschrijving bij Sarto. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.

Meerdere leden in één gezin

Indien meerdere leden uit één gezin lid zijn van Sarto en op één adres wonen, wordt vanaf het 3e lid een korting verleend van 50% op het (de) laagste contributiebedrag(en). Bij de kortingsregeling geldt dat rustende leden, ereleden/leden van verdienste en begunstigers niet meetellen.

Ereleden

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Rustende leden

Rustende leden zijn leden die binnen Sarto niet actief de voetbalsport beoefenen (met uitzondering van Walking Football). Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen Sarto (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker paviljoen etc.). Rustende leden kunnen kiezen of zij lid willen blijven van de KNVB. Wordt gekozen voor een lidmaatschap van de KNVB dan draagt Sarto ook voor dit rustend lid administratiekosten af. Indien men geen lid van de KNVB wenst te blijven, wordt men aangemerkt als begunstiger.

Begunstigers

Begunstigers zijn geen lid van de KNVB en hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Sarto draagt derhalve voor hen geen administratiekosten af. Een begunstiger betaalt jaarlijks minimaal dezelfde bijdrage als een rustend lid.

Teamrestitutie grote seniorenteams

In het huidige tijdsgewricht kunnen en willen niet alle seniorenleden wekelijks voetballen. Dat sluit niet helemaal aan bij de manier waarop (competitie)voetbal door de KNVB georganiseerd wordt maar er zijn, beperkt, wel mogelijkheden om hierin tegemoet te komen. Sommige overige seniorenteams bestaan bewust uit veel spelers die (zelf georganiseerd) bij toerbeurt deel uitmaken van het team dat een wedstrijd speelt. Sarto meent dat een overig seniorenteam standaard uit 16 tot 20 spelers moet bestaan. Bovenbedoelde teams hebben bewust meer spelers om het toerbeurtsysteem te laten werken. Spelers die op die manier niet wekelijks spelen dienen wel de volledige contributie te betalen. Om deze spelers hierin enigszins tegemoet te komen kent Sarto de teamrestitutie voor seniorenteams groter dan 20 spelers.

Voor het aantal spelers boven de drempelwaarde van 20 en onder de plafondwaarde van 26 (dus voor minimaal 1 en maximaal 5 spelers) dat in een overig seniorenteam zit wordt de helft van het contributiebedrag aan het betreffende team teruggeven. Het team kan zelf bepalen hoe dat bedrag wordt besteed, ook op dat punt is het team zelf organiserend. Dit bedrag wordt na de tweede contributierun (eind januari) uitbetaald, alleen wanneer alle leden van het team de volledige contributie voor senioren hebben voldaan. Rustende leden, trainingsleden en kaderleden tellen hierbij niet mee. Deze restitutie is enkel bestemd voor overige seniorenteams (Sarto 3 en hoger en Vrouwen 1 en hoger, waarvoor over een heel seizoen de volledige contributie is betaald; de leeftijdgebonden teams (bijvoorbeeld VR 30+ of HR 45+) zijn hiervan uitgesloten).

Betaling contributie

Het is uitsluitend mogelijk de contributie te betalen via het afgeven van een machtiging. Met een machtiging wordt Sarto gemachtigd om de contributie op 28 september van elk jaar te incasseren. De machtiging moet tegelijk met het inschrijfformulier worden ingeleverd. Uiteraard vervalt de machtiging bij (tijdige) opzegging. Per gezin is 1 machtiging voldoende als alle contributie van dezelfde rekening kan worden afgeschreven.

Alleen bij betaling met een machtiging is het mogelijk om in 2 termijnen te betalen; de 1e termijn (de helft van de verschuldigde contributie) wordt in dat geval rond 28 september door de penningmeester afgeschreven. De 2e termijn (de helft van de contributie) wordt rond 28 januari afgeschreven. Men betaalt € 5 per seizoen extra bij betaling in 2 termijnen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een brief (Postbus 869, 5000 AW Tilburg) of e-mail (ledenadministratie@rksvsarto.nl) aan de ledenadministratie

Afzeggingen dienen vóór 1 mei van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Indien een opzegging geschiedt na 1 mei en voor 1 augustus dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd.

Hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.