De regels en afspraken
van RKSV Sarto

Regels & afspraken

Gebruik kunstgrasveld

We moeten zuinig zijn op ons mooie kunstgrasveld en dat vergt een aantal spelregels:

 • Betreed het veld allen als je speelt of traint. Buiten deze uren heb je toestemming nodig.

 • Toeschouwers moeten aan de buitenzijde van de omheining blijven.

 • Je hebt geen speciale schoenen nodig, maar ijzeren noppen zijn verboden (zowel bij trainen als spelen).

 • Loop altijd via de 'ingang' en borstel steeds je schoenen, zodat zand buiten blijft.

 • Haal dus niet even een bal door over de omheining te springen, maar ga via de 'ingang' en borstel steeds.

 • Loop naar het kunstgrasveld over het tegelpad (niet over of langs veld 2); je komt dan bij de 'ingang' uit.

 • Verwijder na (laatste) gebruik alle doelen van het veld en plaats ze in het opbergvak.

 • Roken op of langs het kunstgrasveld is verboden.

 • Gebruik geen kauwgom op of rond het veld.

 • Tijdens wedstrijden mogen er geen doelen binnen de omheining van het veld staan, alle doelen moeten op die momenten in het daarvoor bestemde vak of buiten de omheining staan. Scheidsrechters mogen niet eerder een wedstrijden starten alvorens hierop gecontroleerd te hebben.

Houd je aan de spelregels, want de aanleg van een kunstgrasveld kost veel geld en extra huur. We moeten er lang mee doen. We krijgen niet snel een nieuw veld als het te vroeg slijt of wordt vernield. Leer de vetgedrukte woorden uit je hoofd.

Huis- en gedragsregels

Huisregels

Bij voetbalvereniging Sarto ...

 • Pesten, kwetsen en discrimineren we niet.

 • Is fysiek geweld uit den boze en gedragen we ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

 • Leveren we geen commentaar op de scheidsrechter en accepteren we diens beslissingen, ook onjuiste.

 • Moedigen we spelers positief aan, coachen we spelers positief en coacht alleen de coach.

 • Gaan we respectvol om met accommodatie, materialen en elkaars eigendommen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking worden de volgende wettelijke bepalingen nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank en sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden

 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt

 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope.

De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 08:30 - 20:30 uur
Donderdag 19:00 - 01:00 uur
Vrijdag 19:00 - 23:00 uur
Zaterdag 08:00 - 18:00 uur
Zondag 08:00 - 18:00 uur

Incidenteel kan van deze tijden vanwege bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Op deze tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken.

Overige gedragsregels:

 • Het is personen van 18 jaar of ouder niet toegestaan een alcoholhoudende drank te kopen en deze vervolgens aan een persoon jonger dan 18 jaar te verstrekken. Eventuele aan Sarto opgelegde boetes voor het overtreden van deze regel zullen op de betrokken personen worden verhaald

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging

 • Het is niet toegestaan om in het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het paviljoen of op het terras

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie

  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd

 • Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan 100% Bob, 0% op. Hierbij zijn de belangrijkste noties: Geen alcohol drinken als je nog moet rijden en Maak als het kan een Bob-afspraak

 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in het paviljoen niet toegestaan

 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank

 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het paviljoen verwijderd

Normen en waarden

Respect en sportiviteit

 • Iedereen heeft zijn mond vol over Normen en Waarden of Respect en Sportiviteit, maar wat doen wij er zelf aan als bestuur, leiders en trainers, spelers, supporters en ouders. Laten wij het maar gebeuren het schelden tegen spelers, scheidsrechters en tegenstanders.

 • Om het maar niet te hebben over lichamelijk geweld op en om het veld. Wij denken dat wij samen met alle verenigingen hiervoor de handen ineen moeten slaan en het optreden tegen dergelijke onregelmatigheden niet moeten schuwen.

 • Natuurlijk wil elk team graag kampioen worden, een goed zaak, maar dan wel met respect voor alle deelnemers. Belangrijk is dat alle wedstrijden een sportief verloop hebben en dat wij aan het eind van de competitie kunnen zeggen het was weer een fijn voetbaljaar, ook bij onze vereniging.

 • Ongeregeldheden, incidenten en onsportief gedrag horen niet thuis op sportvelden.

Waarom niet

 • Omdat men graag aan sport doet en dit goed is voor zijn of haar ontwikkeling.

 • Omdat sport kan en moet verbroederen en

 • Omdat men de dag na het sporten weer naar school of werk moet.

 • Omdat als de tegenstander niet komt jij ook niet kunt sporten.

 • Omdat men respect toont voor de andere sporters zoals tegenstanders en scheidsrechters.

 • Omdat dan pas het sporten leuk en gezellig blijft.

 • Omdat wij rekening houden met de spelregels van de sport die men beoefent.

 • Omdat wij ook rekening houden met de Normen en Waarden in de sport.

 • Omdat deze Normen en Waarden ook buiten het sportveld belangrijk zijn.

 • Omdat als wij hiermede rekening houden dit belangrijk is voor jouw club.

 • Omdat als je dat niet doet jouw vereniging hierop wordt aangekeken

 • Omdat het toch veel plezieriger is dat men positief praat over jouw vereniging.

 • Omdat jij als sporter en/of lid van jouw vereniging hieraan iets kunt doen.

 • Omdat de tegenstanders dan graag tegen jouw vereniging komen spelen.

 • Omdat jij ook liever tegen een sportieve tegenstander speelt.

 • Omdat je dan toch veel meer plezier aan jouw geliefde sport voetbal beleefd.

 • Omdat de scheidsrechter ook een normaal mens is net als jij.

 • Omdat deze af en toe wel eens een foutje maakt.

 • Omdat jij ook wel eens een bal naast het doel schiet.

 • Omdat deze scheidsrechter dan toch ook geen commentaar geeft.

Protocol ongewenst seksueel gedrag

Binnen Sarto is onderstaand Protocol Ongewenst Seksueel Fysiek Contact van toepassing.

Het protocol kan hier bekeken worden.

Preambule alcoholgebruik

Preambule alcoholgebruik in en om het Sarto-paviljoen

Binnen Sarto is onderstaande preambule van toepassing.

Zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 28 april 2016.

Het preambule kan hier bekeken worden.

Statuten

Statuten RKSV Sarto

gebaseerd op statuten d.d. 28 juni 2001

aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

De statuten kunnen hier bekeken worden.