Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

02

jan

Nieuwjaarsrede van de voorzitter

2020... Een jaar in de ban van de coronapandemie
We beleven momenteel een bijzondere tijd in een wereld die al maandenlang in de greep is van het coronavirus. De pandemie heeft een grote impact op ons allemaal, op vele verschillende vlakken. We hebben ons als samenleving aangepast om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken maar het virus blijft dichtbij.

Soms helaas te dichtbij. Er zijn enkele leden waarbij door het coronavirus naasten zijn ontvallen. Ook zijn er leden die zelf of in hun directe omgeving met de gevolgen van een besmetting zijn geconfronteerd. Ze verwerken, onder beperkende maatregelen, zo goed en kwaad als het kan hetgeen ze is overkomen en wij proberen ze daarbij op afstand te steunen. Een arm om iemands schouder leggen kan nu in fysieke zin niet maar met medeleven en emotionele steun proberen we nu de afstand van 1,5 meter op een andere manier te overbruggen.

Wanneer we als vereniging terugblikken op het jaar 2020 kunnen we constateren dat er sprake is van een verloren jaar. Toen we goed en wel begonnen waren aan de tweede seizoenshelft, kwam er een eerste lockdown, hierna werd de competitie ‘19-‘20 ook niet meer hervat. Gelukkig kon er in deze periode nog wel een aantal weken worden getraind. Vervolgens werd na de zomervakantie de nieuwe competitieronde ‘20-‘21 wel opgestart maar na vier speelronden helaas ook al weer stilgelegd. Tijdens de tweede lockdown kon er alleen door de jeugd worden getraind en waren voor hen alleen onderlinge oefenwedstrijdjes toegestaan.

Op sportief gebied was er in 2020 dus weinig nieuws, al kreeg ons eerste team nog wel een goed bericht. Vanwege onze positie als koploper in het afgebroken seizoen ‘19-’20 werd ons promotieverzoek gehonoreerd en zijn we gepromoveerd naar de 1e klasse. Voor het eerst sinds ruim dertig jaar zijn we weer terug op dit niveau! Na een goede start in het huidige seizoen hopen we dat we de competitie nog (deels) kunnen afronden de komende maanden.

Op facilitair gebied is er in het eerste kwartaal van 2020 nog een aantal zaken opgeleverd op ons complex. Zo werd de staantribune bij het hoofdveld opgeleverd, werd er een busparkeerplaats aangelegd bij de poort en werd de laanverlichting vervangen. In het najaar werd de overkapping bij het paviljoen voorzien van warmtelampen en niet-permanente zijwanden en werd er een zonneluifel gerealiseerd. Daarnaast werden er ook minder opvallende verbeteringen doorgevoerd. Zo werden de geiser, de boiler en de meterkast in het paviljoen vervangen en werd de bar voorzien van veiligere bekabeling.

Op bestuurlijk gebied vonden er in het hoofdbestuur geen wisselingen plaats. Binnen het jeugdbestuur was er wel een aantal wisselingen. Ton Jager stopte na een lange staat van dienst als leeftijdscoördinator (JO10 t/m JO12 en MO15/MO17), maar blijft actief met zijn andere taken binnen onze club. Ook stopten Geert-Jan van der Heijden (JO13 t/m JO15) en Paul Hagens (JO9). Heren, namens alle leden bedankt voor jullie inzet!

Paul Hagens blijft wel leeftijdscoördinator voor de JO8 en is de vaste coördinator geworden voor alle nieuwe jeugdleden. We hebben in Mike Kriellaart (JO9 en JO10), Bart Verhagen (JO11 en JO12) en Ronald Busker (JO13 t/m JO15) prima vervangers gevonden, die we veel succes wensen met hun nieuwe taak. Zoals u ziet zoeken we nog een coördinator voor onze meisjesafdeling, dus indien u interesse hierin heeft wil ik u vragen om u te melden bij onze jeugdvoorzitter Bart Leusink of bij ondergetekende.

De vrijwilligers van de commissies eigendommen en paviljoen hebben veel tijd en energie gestoken in het corona-proof maken van ons complex en het verzorgen van de begeleiding bij de toegestane activiteiten. Dit was een lastige taak die meer dan eens op weerstand bij (één van) onze leden is gestuit. De vrijwilligers hebben deze taak echter in het belang van allen en in opdracht van het hoofdbestuur uitgevoerd. Wij hopen dat we in 2021 weer op uw begrip, aanpassingsvermogen en medewerking mogen rekenen wanneer er opnieuw activiteiten onder bepaalde voorwaarden toegestaan worden, vooral voor degenen die als vrijwilliger de uitvoering en naleving hiervan op zich nemen.  
 
Al voelt het vanwege de huidige afstand momenteel soms wat anders, gelukkig maken we samen nog steeds deel uit van een prachtige club. Als bestuur doen we ons best om de financiële impact van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zullen wij, zodra we zicht hebben op de afloop van het huidige seizoen, gaan kijken in welke mate we onze leden kunnen compenseren voor het gemiste voetbalplezier.

We hopen dat we snel onze activiteiten mogen hervatten en u weer in grote getale op ons complex mogen gaan ontmoeten! Daarnaast danken we eenieder hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar en hopen ook in 2021 weer op hem of haar te mogen rekenen!
 
Wij wensen u alle goeds, geluk en vooral gezondheid voor 2021!
 
Bestuur R.K.S.V. Sarto,
Dennis Gamers, voorzitter

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

06

apr

Algemene Ledenvergadering, via mail

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het dit seizoen nog niet gelukt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. We zijn wettelijk en statutair verplicht de ALV zodanig op te zetten dat deze voor alle leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) toegankelijk is en dat is tot op heden, op de gebruikelijke (fysieke) manier, eenvoudigweg nog niet mogelijk geweest.   Traditioneel vindt de ALV bij Sarto ieder jaar plaats op de eerste maandag van november. Statutair zijn we verplicht de ALV maximaal 6 maanden na het afsluiten van een boekjaar (dus uiterlijk op 30 december van enig jaar) te organiseren. Op basis van de geldende corona-spoedwet mochten we deze termijn met maximaal 4 maanden verlengen (dit seizoen dus tot en met 30-04-2021).   Nu nadert ook deze datum en het is nog altijd niet mogelijk de ALV in traditionele vorm te houden. Daarom hebben we besloten gebruik te maken van een andere optie uit de corona-spoedwet: het organiseren van de ALV via mail.   Hoe gaat dit in zijn werk: - Alle leden van Sarto, of hun wettelijke vertegenwoordigers, die willen deelnemen aan de ALV kunnen, vanaf nu tot en met 26 april 2021, het ALV-informatiepakket per mail opvragen bij de secretaris van Sarto (edwin.vangorp@rksvsarto.nl). - In het pakket zit een document waarin de complete verantwoording van het bestuursbeleid over het seizoen 2019/2020 verwoord is, zoals deze normaliter tijdens de ALV door het bestuur aan de aanwezigen gepresenteerd wordt. - Verder bevat het pakket alle vergaderstukken die normaliter bij de ALV aan de aanwezigen verstrekt worden (vergaderverslag van de vorige ALV, verslag kascontrolecommissie en alle financiële stukken). - Tevens bevat het informatiepakket een antwoordformulier. Op dit antwoordformulier dient ieder lid (of wettelijke vertegenwoordiger) een aantal verplichte vragen te beantwoorden en heeft hij of zij de ruimte voor het plaatsen van opmerkingen of het stellen van vragen. Deze antwoordformulieren dienen op 30-04-2021 weer in bezit te zijn van Sarto. - Ieder lid (of wettelijke vertegenwoordiger) die een ALV-informatiepakket opvraagt ontvangt hierbij een unieke code met volgnummer. Deze code met volgnummer dient op het antwoordformulier ingevuld te zijn. Formulieren zonder juiste code en volgnummer worden niet in behandeling genomen, dit om fraude te voorkomen. Ook formulieren waarop de verplichte vragen (dat zijn allemaal meerkeuzevragen met de antwoordopties “Ja” en “Nee”) niet (volledig) ingevuld zijn kunnen niet in behandeling worden genomen. - Het bestuur van Sarto neemt alle opmerkingen en vragen in behandeling en komt vervolgens met een definitief verslag van de ALV, dat aan alle deelnemers verstrekt zal worden. - Leden (of wettelijke vertegenwoordigers) die na ontvangst van het definitieve verslag nog vragen hebben kunnen te allen tijde contact opnemen met één van de bestuursleden. De contactgegevens van de bestuursleden worden opgenomen in het definitieve verslag. - Let op, ondanks het feit het inmiddels april 2021 is, deze ALV gaat primair over het gevoerde beleid in het seizoen 2019/2020. Desalniettemin zal het bestuur alle opmerkingen en vragen in behandeling nemen.   Wanneer u, via mail, wilt deelnemen aan de 93e Algemene Ledenvergadering van RKSV Sarto, meldt u zich dan bij onze secretaris (edwin.vangorp@rksvsarto.nl).

08

mrt

Contributiebericht 2021

Beste Sartoleden, De wereld is nu ongeveer een jaar in de grip van de coronapandemie. Een crisis op het vlak van de volksgezondheid die zijn weerga niet kent. Om de gevolgen van de crisis in te perken zijn er vele maatregelen genomen die ons allemaal raken, vooral sociaal en economisch. En die maatregelen hebben ook effect op het voetbalplezier dat we met zijn allen nastreven, als leden van Sarto. De competitie van 2019/2020 is in maart voor eenieder afgebroken. Gaandeweg het voorjaar zijn de trainingen wel weer opgestart maar wedstrijden konden niet meer worden gespeeld. In augustus zijn we weer vol goede moed met competitievoetbal begonnen. Dat heeft tot medio oktober geduurd. Sindsdien kunnen onze jeugdleden nog wel trainen en onderlinge wedstrijdjes voetballen, competitiewedstrijden zitten er echter niet in. En onze seniorenleden (inclusief de G-teams) zijn erg hard geraakt, zij hebben als sinds oktober niet meer op een voetbalveld gestaan. Een lichtpuntje is dat senioren tot 27 jaar sinds kort weer mogen trainen. Er worden vanuit de leden met enige regelmaat vragen gesteld over de contributie die over het lopende seizoen betaald is. Dit zijn meer dan terechte vragen want hetgeen waarvoor betaald is kunnen we, hoe graag we ook zouden willen, momenteel niet bieden. Dit onderwerp en deze vragen hebben de aandacht van het Sarto-bestuur. Sarto wil haar leden graag tegemoet komen in deze moeilijke tijd maar omdat er nog te veel onzekerheden zijn kunnen we daar op dit moment nog geen concrete invulling aan geven. Via dit nieuwsbericht willen we jullie wel expliciet duidelijk maken dat Sarto, zodra we zowel financieel als sportief weten hoe we er voor staan, alle leden die daar prijs op stellen zo goed mogelijk zal compenseren of tegemoet komen voor al het voetbal dat ze noodgedwongen hebben moeten missen. Dat hebben we ons als doel gesteld. Helaas kunnen we dat op dit moment nog niet concreet maken. Ten eerste is de financiële situatie van de club onzeker. Er vallen momenteel veel inkomsten weg (denk bijvoorbeeld aan de gemiste kantine-omzet) terwijl veel vaste kosten wel gewoon doorlopen. Het is niet zo dat Sarto het water al aan de lippen staat maar het is op financieel gebied momenteel erg lastig om vooruit te kijken. Ten tweede is erg onzeker wanneer en hoe in 2021 het voetbal weer zal worden opgestart. Wanneer staat de overheid trainingen en wedstrijden weer toe? Hoe gaat de KNVB de competities dan hervatten? Tot wanneer wordt er dan doorgevoetbald tot aan de zomerstop? En hoeveel wedstrijden mist iedere speler dus ten opzichte van een gewoon seizoen? Het zijn allemaal vragen waar wij nu nog geen antwoord op hebben. Deze antwoorden gaan we in de loop van de komende maanden krijgen. En op basis daarvan zullen we handelen door iedereen een zo passend mogelijke compensatie aan te bieden. Hiervoor zijn al diverse plannen en ideeën in ontwikkeling en zodra deze concreet genoeg zijn (doch uiterlijk voor de zomerstop), zullen we deze met jullie delen via alle gebruikelijke kanalen. Een kleine groep leden heeft, om allerlei redenen, de contributie voor het huidige seizoen nog niet helemaal voldaan. Alhoewel het ergens tegenstrijdig voelt om in deze voetballoze periode deze leden te vragen het restant van de contributie te betalen, is dat toch het verzoek dat wij bij dezen doen. Het zorgt er namelijk voor dat, op het moment dat we gaan compenseren, de uitgangspositie van alle leden gelijk is. En het zorgt er voor dat, op het moment dat we weer mogen gaan voetballen, we geen onderscheid tussen leden hoeven te maken op basis van betalingsachterstanden of andere financiële redenen. Het bestuur van Sarto hoopt dat we binnen een afzienbare periode weer allemaal op een verantwoorde wijze van het voetbal kunnen genieten. Tot die tijd doen wij een beroep op jullie geduld en begrip, twee zaken die in het afgelopen jaar al heel veel gevraagd zijn. Houd vol, blijf gezond en hopelijk tot snel, Bestuur RKSV Sarto